Gitárcentrikus szolfézs

Tanulmány a szolfézs (hallásfejlesztés) fontosságáról

 

Bevezetés

Tanulmány

English translation

 

Bevezetés

 

A jelen tanulmányt elméleti segédletként egy kedves ismerősöm kérésére készítettem, aki egyetemi szakdolgozatában a programozást és a zenei hallásfejlesztést kapcsolta össze egy ötletes alkalmazás formájában.

 

Tanulmány a szolfézs (hallásfejlesztés) fontosságáról

 

A hangszeres tanulás fizikai szinten elsősorban az ujjakkal és esetleg más emberi szervekkel végzett finommechanikai tevékenység.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Kéztartások

Forrás - Source: www.zongora-zongoraiskola.hu

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Kéztartások

 

Ennek során egy adott hangszeren lecsapódó skálákat, akkordokat, zenedarabokat, dalokat, stb. gyakorolunk mechanikailag. Például egy gitáron -ha az megfelelően behangolt, amely hangolást egyébként géppel is elvégezhetünk-, egy lefogott hang mindig ugyanakkora frekvencián fog megszólalni (a további, már tudományos szintű akusztikai jelenségekkel most ne foglalkozzunk).

 

Ebből következően joggal gondolhatjuk, hogy egy süket, egy hallássérült is meg tud tanulni gitározni, ha pontosan követi a finommechanikai instrukciókat. Ezt ugyan én soha nem ellenőriztem le, de nyilvánvalóan az ilyen típusú hangszeres tudásnak mindig lesznek komoly korlátai. (Azonban megjegyezném, hogy többször volt már botfülű tanítvánnyal dolgom, akiket legalább ilyen nehéz esetekként éltem meg. Ugyanakkor az Interneten láthatunk gitározó robotokat is, amely esetekben csakis előprogramozott finommechanikáról beszélhetünk.)

 

Az aktív (emberi) zenélés azonban egyértelműen nemcsak finommechanikai tevékenység, gondoljunk csak az összes klasszikus vonós hangszerre...

...amelyeken nincsenek valós érintők, bundok (csak virtuálisak), azaz a lejátszott zenei hangok pontosságát egyszerűen meg kell hallanunk.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Hegedű

Forrás - Source: www.yamaha.com

 

Itt a nyers, zenei hallás nélküli finommechanika már elvérzik. A zenei hangok elvárt meghallásán felül a zene művészi megszólaltatásának létezik egy magasabb, szintén a zenei hallásra alapuló régiója, amely a zenedarabokon belüli „zenei gondolatok” értelmezésével és megfelelő lejátszásával foglalkozik (frazeálás), illetve pontos itt említhetjük meg az improvizálást, amely szintén zenei gondolatok hangszeres „kimondásán” alapul.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Jegyezzük meg!

Eme kétféle zenei hallástípus fáradságos felfejlesztése nélkül nem létezik művészi szintű zenei tevékenység, de talán még középszintű sem.

 

Összességében kijelenthetjük, hogy a hangszeres tanulás során megtanulandó finommechanikai tevékenység és a zenei hallás fejlődése / fejlesztése folyamatosan összetartozik és jótékony módon hatnak egymásra.

 

Így aktív zenei gyakorlással zenei hallásunk is fejlődik, sőt, bár jóval kisebb intenzitással, de már passzív zenehallgatással is.

 

A szolfézs, mint önálló tanulási mód egy lehetőség a zenei hallás célzott fejlesztésére, ám a finommechanikai tevékenység teljes kizárásával. A szolfézson belül módszertanilag bármelyik zenei komponens kijelölhető hallásfejlesztés céljából:

A (magyar) állami szolfézsképzés például oktatási anyagát a hangközök felismertetésével kezdi, amely általános iskolás korban sokszor egyenlő a biztos kudarccal, hiszen sok gyermek egyszerűen halálra unja magát közben. Arról nem is beszélve, hogy bár minden hasznos hallásfejlesztés szempontjából, de igenis lehetséges, sőt szükséges rangsorolni az ebbéli lehetőségek között. 20 éves gitároktatói működésem során ugyanis csupán csak néhányszor fordult elő, hogy hallás alapján konkrét hangközt kellett megállapítanom (a hangköz bár zenei szempontból szintén fontos, de annál sokkal fontosabbak az akkordok és a skálák), viszont szinte minden héten kérnek tőlem olyat, hogy „szedjem le” egy dal akkordmenetét vagy gitárszólóját (amely utóbbi legtöbbször skálákból vezethető le). Egy volt tanítványommal közösen kifejlesztett hallásfejlesztő alkalmazás tehát az én szakmai tapasztalataim módszertani, algoritmikus megoldása, amelyet én összességében gitárcentrikus szolfézsnek hívok, bár egyértelműen más hangszeresek számára is hasznos lehet.

A szolfézst, mint az összetett zenei hallásfejlesztő gyakorlósorozatot viszonylag hamar, kb. 1 év után elkezdem a tanítvánnyal, sokszor a teljes zeneelméleti kurzus kifejtése előtt. (Én az első 1-2 évben nem tanítok részletes és átfogó zeneelméletet, mert a tanítvány úgysem értené meg, ugyanis neki a rengeteg mechanikus gyakorlással bizonyos zenei felismeréseket is el kell érnie és ez általában egy kis időbe telik.) A szolfézs-kurzus elkezdése esetén viszont minimális segítségként, azaz alapszinten nyilvánvalóan szükséges elmagyaráznom a tonalitás és a többi zenei komponens fogalmát, amelyek megértése általában nem szokott gond lenni. Következésképpen például a tonalitás megállapításához (dúr vagy moll) az alapon felül átfogó zeneelméleti ismeret nem szükséges, bár itt kell felhívnom a figyelmet arra, hogy a gyakorlósorozatba zeneileg teljesen kezdők semmiféleképpen ne ugorjanak bele.
 

Pénzes-féle Gitáriskola - Jegyezzük meg!

További érdekes oktatói megfigyelésem, hogy bár alapszintű zeneelméleti magyarázatok szükségesek a gyakorlósorozat elkezdéséhez-folytatásához, ám ez a tudás lényegében nem számít az eredményességben. Példának okáért a tanítvány tisztában lehet a dúr és moll hangnemek fogalmával, ám ettől még nem fogja jobban meghallani azokat.


A zenei hallás fejlődése minden tanítványnál más és más ütemű, ezt lényegében nem lehet általánosítani. Legtöbbjüknél alapjában véve nehezen indul be -ezt egyébként előre jelzem nekik-, ez számukra sokszor frusztráló, idegesítő, de voltam tanúja könnynek és hisztériának is. Azonban előbb-utóbb mindenki ráérez és ez 100%-os találati arányban mutatkozik meg; ezen arány alatt a tanítványt én nem szoktam továbbengedni a következő szintre. Statisztikai számokat tehát nem figyelek (például csak 95%-os találati arány), mert a tanítvány vagy elérte a szintet vagy nem.

 

Itt jegyzem meg, hogy vannak tonalitásügyileg problémás dalok is, amelyek igencsak összezavarhatják a tanítvány fejlődő zenei hallását, ám ezek nem kerülnek be a rendszerbe.

A zenei hallás fejlettsége közvetlenül nem befolyásolja a zenei karriert. A gitáros kint áll a színpadon és játssza a nagy gitárszólóit, nem pedig spontán tonalitásokat és hangközöket állapít meg. Ahhoz azonban, hogy a színpadig egyáltalán eljusson és ott meg is maradjon, komplex zenei képzésen kell átesnie, amely a következő összetevőkből áll:

Az utóbbi kivételével az összes komponens létfontosságú, bármelyikük hiányában a képzés nem lesz teljes, így a zenész számára kudarccal végződhet.

 

English translation

 

A Study on the Importance of Solfege (Ear Training)


The process of learning to play a musical instrument primarily involves fine mechanical activities performed with the fingers and possibly other human body parts.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Kéztartások

Source: www.zongora-zongoraiskola.hu

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Kéztartások

 

During this process, we mechanically practice scales, chords, musical pieces, songs, etc., on a specific instrument. For example, on a guitar - if it is properly tuned, which tuning can also be done by a machine - a fretted note will always produce sound at the same frequency (let's not delve into further, more scientifically oriented acoustic phenomena for now). Consequently, it is reasonable to assume that a deaf or hearing-impaired individual can learn to play the guitar if they precisely follow the fine mechanical instructions. I have never personally verified this, but obviously there will always be significant limitations to this type of instrumental knowledge. (However, I should note that I have worked with tone-deaf students several times, whom I perceived as equally challenging cases. At the same time, we can see guitar-playing robots on the internet, in which cases we can only speak of pre-programmed fine mechanics.)

However, active (human) music-making is unequivocally not just a fine mechanical activity; think of all classical string instruments...

...which do not have physical frets (only virtual ones), and the accuracy of the played musical notes must simply be heard.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Hegedű

Source: www.yamaha.com

 

Here, fine mechanics without raw musical listening skills fall short. Beyond the expected perception of musical sounds, there exists a higher region in the realm of artistic music performance that is also based on musical listening. This region deals with the interpretation of "musical thoughts" within musical pieces (phrasing), and we can also mention improvisation, which is also based on the instrumental "utterance" of musical thoughts.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Jegyezzük meg!

Without the laborious development of these two types of musical listening, there is no artistically high-level musical activity, and perhaps not even intermediate-level.

In summary, we can state that the fine mechanical activities to be learned during instrumental education and the development of musical listening are continuously interrelated and mutually beneficial. Thus, through active music practice, our musical listening also improves, and to a lesser extent, even through passive music listening.

Solfege, as an independent mode of learning, offers an opportunity for the targeted development of musical listening, excluding fine mechanical activities. Within solfege, methodologically, any musical component can be designated for the purpose of enhancing listening skills:

For example, the state-funded solfege education in Hungary typically begins with teaching interval recognition, which, during primary school years, often equals inevitable frustration for many children, as they may easily become bored. Not to mention that, while interval recognition is undoubtedly valuable for auditory development, it is possible and necessary to prioritize among these opportunities. In my 20 years of experience as a guitar instructor, it has only occurred a few times that I had to determine a specific interval based on hearing alone (while intervals are also important from a musical perspective, chords and scales are far more essential). However, almost every week, I am asked to "figure out" the chord progression or guitar solo of a song (the latter of which can often be derived from scales). Therefore, the auditory development application I co-developed with a former student represents a methodological and algorithmic solution based on my professional experience. I generally refer to it as "guitar-centric solfege," although it can undoubtedly be beneficial for musicians of other instruments as well.

I typically introduce solfege, as a comprehensive series of musical ear training exercises, relatively early, around 1 year into the student's education, often before delving into the full exposition of music theory. During the first 1-2 years, I do not teach detailed and comprehensive music theory because the student would not understand it at that stage. They need to achieve certain musical recognitions through a lot of mechanical practice, which usually takes some time. However, when starting the solfege course, it is necessary to explain the concept of tonality and other musical components at a basic level as minimal assistance. Typically, the understanding of these concepts does not pose an issue.

 

Therefore, for example, to determine tonality (major or minor), in-depth music theory knowledge is not required. I must emphasize, though, that individuals who are completely new to music should not dive into this exercise series.
 

Pénzes-féle Gitáriskola - Jegyezzük meg!

Another interesting observation as an instructor is that while basic explanations of music theory are necessary to begin and continue the practice series, this knowledge is essentially inconsequential in terms of effectiveness. For example, a student may be familiar with the concepts of major and minor scales, but this doesn't necessarily mean they will hear them better.

The development of musical listening varies from student to student, and it is essentially ungeneralizable. Most students initially find it challenging – a fact I forewarn them about. This can often be frustrating or annoying for them, and I've witnessed both tears and tantrums. However, sooner or later, everyone gets the hang of it, and this invariably shows up as a 100% success rate. If a student falls below this rate, I do not advance them to the next level. So, I do not pay attention to statistical numbers (e.g., a 95% success rate), as a student either reaches the required level or does not. (I should note that there are songs that can pose tonal challenges and significantly confuse the developing musical listening of the student, but these songs are not included in the system.)

The development of musical listening directly does not impact one's music career. The guitarist stands on the stage and plays their great guitar solos, not spontaneously identifying tonalities and intervals. However, to even get to the stage and stay there, one must undergo a comprehensive musical education, comprising the following components:

With the exception of the latter, all these components are of paramount importance, and the absence of any of them would render the education incomplete, potentially leading to failure for the musician.